The time is 01:15:59pm

Jongeren-Aan-Zet (JAZ)

Maatschappelijk kwetsbare en vaak anderstalige jongeren komen sneller in de B-stroom terecht dan klasgenoten die thuis Nederlands praten. Niet omdat de richting het beste bij hen past, maar omdat de taalachterstand hen parten speelt. Jongeren in een studierichting die niet bij hun talenten past, verliezen vaak na enkele jaren de nodige motivatie. Velen verlaten dan ook de schoolbanken zonder diploma. Zo gaan kansen en talenten van jongeren verloren. Met het project Jongeren-Aan-Zet in Gent pakken we te hoge drempels en gemiste kansen aan. We richten ons tot jongeren vanaf 11 jaar die de overgang maken van het basis- naar het secundair onderwijs of hun weg zoeken bij de start van het secundair onderwijs. Ze krijgen ondersteuning van een student uit de lerarenopleiding. Samen werken ze rond talenten, studievaardigheden en motivatie en zoeken ze een passende studie en school. De student en coach gaan hierover in gesprek met de ouders. Ook een bezoek aan het Beroepenhuis is mogelijk. Door toegankelijke informatie te geven en te helpen bij de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure, maakt de jongere een gemotiveerde studiekeuze. Dat verhoogt de slaagkansen en biedt extra mogelijkheden voor de toekomst. De studenten voelen de drempels, maar zien ook de capaciteiten van de jongeren. Ze reflecteren over hoe het onderwijs in Vlaanderen soms kansen mist om kwetsbare jongeren aan een diploma te helpen. Jongeren-Aan-Zet is een project van jongeren voor jongeren.

The time is 01:15:59pm