Missie en kernwaarden

Kompanjon vzw wil kansarme kinderen kansrijker maken via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Deze kinderen ondervinden al te vaak problemen op school waarvan de oorzaak te vinden is binnen de gezinscontext, maar ook, en vooral, samenhangt met de sociaal-economische positie van de ouders. Studenten uit de lerarenopleiding en uit sociale richtingen bieden de ondersteuning. De coach van Kompanjon vzw zorgt voor de omkadering voor zowel het gezin als de student.

Kompanjon vzw:

  • Vertrekt vanuit de kansen en mogelijkheden van de gezinnen en de studenten en niet zo zeer vanuit eventuele beperkingen of mogelijke drempels.
  • Gaat uit van de kracht die bij alle betrokkenen aanwezig is: bij de kinderen, bij de ouders, bij de studenten, bij de coaches, … .
  • Bouwt een brug tussen welzijn en onderwijs. We brengen de school naar huis en de thuissituatie binnen de schoolmuren.
  • Creëert een samenspel van kinderen, ouders, studenten en coaches. Ieders taak of plek is belangrijk en noodzakelijk voor het geheel.
  • Bundelt ieders kracht, waardoor we win-winsituaties creëren, samen sterker staan, en het verschil kunnen maken.
  • Zorgt voor een laagdrempelig en open contact, zodat we samen kunnen evolueren naar vertrouwen: het vertrouwen van de coaches in de studenten, het vertrouwen van de ouders in de coaches, het vertrouwen tussen de student en het gezin.

Onze werking steunt op volgende kernwaarden:

Engagement: De ouders zijn de opdrachtgevers, de vraag naar ondersteuning komt van de gezinnen zelf, waardoor er een grote motivatie is binnen de gezinnen. En ook de studenten kiezen er zelf voor zich te engageren voor deze opdracht (in het kader van een stage).

Preventie: De ondersteuning wordt geboden door studenten. Als toekomstige leerkrachten of hulpverleners krijgen ze zicht op gezinnen die in armoede leven. Zij nemen deze ervaring mee naar de latere beroepspraktijk. Ook de nadruk op jonge kinderen en hun ouders kadert binnen een preventieve aanpak.

Studieondersteuning: Kompanjon vzw biedt meer dan huiswerkbegeleiding. Naast ondersteuning bij het huiswerk, brengen we studievaardigheden bij en stimuleren we taal en spel. We moedigen de ouders aan om de communicatie met de school actief in te vullen, waardoor de samenwerking tussen scholen en kansengroepen ook wordt versterkt.

Opvoedingsondersteuning: De student treedt in het gezin op als rolmodel en kan de ouders ondersteunen bij de opvoeding. De aanwezigheid van een jonge ondersteuner werkt in deze context erg drempelverlagend.

Empowerment: Tijdens het proces spreken we de ouders aan op hun betrokkenheid waardoor de onderwijskansen van de kinderen verhogen. Kompanjon vzw kiest bewust voor een relatief korte maar intensieve periode van ondersteuning, die in het teken staat van het betrekken en sterker maken van de ouders. Indien een langere ondersteuning nodig is, leiden we hen toe naar gespecialiseerde instanties.

De coach: Een beroepskracht van Kompanjon vzw vormt de cruciale schakel tussen gezinnen en studenten en stuwt het proces vooruit. De coach is aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor zowel het gezin als de student.